ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

Opdrachtnemer: Bodytec Lochem

Opdrachtgever: * Cliënten van Bodytec Lochem die door medewerker/ster van Bodytec Lochem getraind worden.

Opdracht: * EMS Sessie op afspraak.

Locatie: * Plaats waar EMS sessie op afspraak wordt uitgeoefend

 

Artikel 2. Algemeen
2.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen Bodytec Lochem en opdrachtgever(s), respectievelijk hun rechtsopvolger(s).
2.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.
2.3 Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

Artikel 3. Ter beschikking stelling van informatie en medewerking
3.1 Opdrachtgever verstrekt Bodytec Lochem alle persoonlijke informatie die nodig zijn voor een goede uitvoering van de EMS sessie

Artikel 4. Uitvoering van de opdracht
4.1 Bodytec Lochem voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
4.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij/zij is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens hem/haar bekend hoorden te zijn.
c) Opzegging dient schriftelijk te geschieden op locatie. Opzegging dient te geschieden uiterlijk 1 maand voor het einde van de contractperiode. Indien er niet tijdig wordt opgezegd wordt het abonnement stilzwijgend verlengd. Abonnementen die na de eerste contractperiode stilzwijgend zijn verlengd na 1 december 2011, mogen daarna indien gewenst per maand worden opgezegd ( Wet van Dam), met de bijbehorende opzegtermijn van 1 maand. Contracten die stilzwijgend zijn verlengd voor 1 december 2011, daarvoor gaat de Wet van Dam niet op en zijn verplicht deze contractperiode wederom af te maken en blijft de verplichting bestaan de verschuldigde contributies aan Bodytec Lochem te voldoen, ongeacht er mogelijk geen gebruik wordt gemaakt van de faciliteiten.

d) Indien een client heeft gekozen voor een 10-rittenkaart heeft de client 12 weken de tijd om de 10 ritten te gebruiken. Een 10-rittenkaart wordt niet stilzwijgend verlengd, maar een client dient zelf binnen 3 maanden na einddatum opnieuw een abonnement te kiezen anders volgt automatische uitschrijving. Ongebruikte lessen kunnen niet worden ingehaald en kunnen niet ingewisseld worden voor geld. Indien een client kiest voor een speciale thema campagne is hetgeen hiervoor is vermeld over een 10-rittenkaart van toepassing.

e) Een verhuizing is geen geldige reden voor stopzetting van het abonnement, tenzij Bodytec Lochem anders beslist.
f) Bij een inschrijving van een abonnement bij de Bodytec Lochem heeft de client recht op 14 dagen bedenktijd.

Artikel 05. Wijzigen en Annuleren Afspraken / Geldigheid trainingskaart
5.1 Cliënt maakt een behandelafspraak met Bodytec Lochem op locatie, via telefoon of online op de website. Bodytec Lochem behoudt zich ten alle tijden het recht voor om een afspraak om wat voor reden dan ook te wijzigen of te annuleren.
5.2 Afspraken kunnen gewijzigd of geannuleerd worden tot 24 uur voor de afspraak. Wordt de afspraak binnen 24 uur tot de afspraak gewijzigd of geannuleerd dan wordt de behandeling in rekening gebracht.
5.3 Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn dient hij/zij Bodytec Lochem hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Indien de client verzuimd 24 uur voor de geplande afspraak geen annulering geeft dan wel niet opdaagt, wordt de behandeling in rekening gebracht.

Artikel 06. Ziekmelding / Opschorting
Indien de client niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de client dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Bodytec Lochem. Alle afspraken moeten uiterlijk 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend. Bij het onderbreken wegens ziekte is het mogelijk, op vertoon van een medische verklaring, het abonnement tijdelijk te deactiveren, uitsluitend mogelijk op hele kalendermaanden. Er geldt een eigen risico van twee weken, de overeenkomst kan vervolgens voor maximaal voor 4 maanden worden stilgelegd. Dit dient schriftelijk te worden gemeld.
Bij afwezigheid i.v.m. ziekte zonder doktersbrief kan de les niet ingehaald worden of gedeactiveerd worden.

Artikel 07. Clientmaatschap strikt persoonlijk
De clientmaatschapsovereenkomst heeft uitsluitend betrekking op de vermelde activiteiten en de aangegeven duur, prijs en het aantal bezoeken. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is het clientmaatschap strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 08. Openingstijden & Tarieven
a) Bodytec Lochem is ten allen tijde gerechtigd de gebruikstijden, lesroosters en tarieven te wijzigen. Tijdens officiële feestdagen, alsmede tijdens de Keidagen in Lochem is Bodytec Lochem gesloten. Bodytec Lochem behoudt zich het recht tijdens officiele schoolvakanties te sluiten, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van abonnementskosten of teruggave.
b) Tarieven
i. Onze prijzen zijn inclusief omzetbelasting.
ii. Wij behouden ons het recht voor om, als na de datum waarop de overeenkomst tot stand kwam, maar vóór de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de client in rekening te brengen.
iii. Wij behouden ons ook het recht om zo’n geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder rechtelijke tussenkomst.
c) Jaarlijks vindt er een prijsverhoging plaats volgende de indexering van het C.B.S. voor alle abonnementen. Bodytec Lochem zal één maand voor de ingangsdatum van de prijsverhoging de tarievenlijst kenbaar maken. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van 6 % of meer, heeft de clent het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht van ontbinding vervalt indien niet binnen één maand na het kenbaar maken van de nieuwe tarievenlijst schriftelijk is ingeroepen.

Artikel 09. Betaling
a) Betalingen geschieden middels automatische incasso
b) De client is gehouden, in gevallen van automatische incasso, zorg te dragen voor voldoende saldo op de rekening waarvan Bodytec Lochem wil incasseren.
c) Automatische incasso’s die geweigerd of gestorneerd worden, worden verhoogd met  EUR  5,00 administratiekosten.
d) Indien verschuldigde bedragen niet worden voldaan binnen de door Bodytec Lochem gestelde termijnen, zullen deze vorderingen worden overgedragen aan een incassobureau, waarbij het client gehouden is alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Bodytec Lochem moet maken als gevolg van de niet-nakoming, komen geheel ten laste van het client. De vergoeding terzake de buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom. Daarnaast zal vanaf de datum van verschuldigdheid, wettelijke rente in rekening worden gebracht over de hoofdsom.

e)Afwezigheid van het client, door welke oorzaak dan ook, ontheft het client niet van de verplichting tot betaling van de verschuldigde contributie en schept voor het client niet het recht op enige vermindering van het lidmaatschapsgeld of de contributie.

f) Bij vooruitbetaalde termijnen vindt onder geen beding restitutie van abonnementsgelden plaats. Wanneer het abonnement in één keer is betaald op locatie van Bodytec Lochem en de client kiest bij afloop van het contract voor een nieuw abonnementstermijn van 6 of 12 maanden, dient de client opnieuw het formulier voor verlenging van het contract te tekenen. Deze kan de client weer in één keer betalen met de daarbij behorende korting.

Artikel 10. Upgraden of downgraden van het abonnement
Een upgrade of downgrade kan pas van start gaan op de eerste dag van de volgende maand. Een downgrade kan niet plaats vinden in het eerste contractstermijn. Wanneer de client kiest om net abonnement te upgraden of downgraden dan gaat de client een nieuwe contracttermijn van 6 of 12 maanden aan.

Artikel 11. Kledingvoorschriften & handdoekgebruik
Tijdens een Bodytec-sessie dient de client ten alle tijde de correcte onderkleding te dragen. Daarnaast is het verplicht schone sportschoenen en/of sokken te dragen.

Artikel 12. Orde/instructievoorschriften
a) Het is niet toegestaan drugs, dan wel in zijn algemeenheid stimulerende middelen te gebruiken en/of te verhandelen. Gebruik/verhandeling van dergelijke middelen zal bij constatering leiden tot onmiddellijke beëindiging van het abonnement, zonder dat enig recht op restitutie ontstaat met betrekking tot het abonnementsgeld.
b) Clienten dienen zich te houden aan de door Bodytec Lochem, dan wel haar medewerkers, gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline. Bij overtreding is Bodytec Lochem gerechtigd de client de toegang tot het sportcentrum te ontzeggen en het abonnement per direct te beëindigen, zonder dat enig recht op restitutie van het abonnementsgeld ontstaat.
c) Bodytec Lochem behoudt zich het recht om clienten die storend of afwijkend gedrag vertonen (zowel voor, en/of tijdens en/of als na de lessen) te verwijderen van de trainingslocatie. Dit kan tevens resulteren in een eenzijdige beëindiging van het lidmaatschap door Bodytec Lochem.
d) Eventuele schade/kosten kunnen op het client verhaald worden, vandaar dat een WA verzekering wordt aangeraden voor leden.
e) Het is wenselijk dat de client aandacht schenkt aan de persoonlijke hygiëne. Een sterke zweetlucht kan andermans plezier om te trainen bederven.
f) Het dragen van sieraden tijdens de training is niet verboden maar wel voor eigen risico. Voor eigen veiligheid is het natuurlijk altijd verstandiger deze niet te dragen tijdens een training. Denk aan piercings, oorbellen, kettingen, armbanden, horloges en ringen of andere voorwerpen. Ook het dragen van een bril en/of contactlenzen is voor eigen risico.
g) De client dient de instructeur terstond veranderingen in de gezondheidstoestand kenbaar te maken. Bijv., oude en nieuwe blessures, hoofdpijn, misselijkheid enz. De client mag tijdens de les nooit de les locatie verlaten zonder dit aan de instructeur mede te delen. Dit is voor de eigen veiligheid.
h) Van clienten van Bodytec Lochem wordt verwacht dat zij met respect omgaan met hun mede-clienten.

Artikel 13. Veiligheid en aansprakelijkheid
Bodytec Lochem is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de trainers van Bodytec Lochem zijn uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Dit geldt ook voor het betreden van de locatie, alsmede voor de personen van alle leeftijden die ude client vergezellen. Bodytec Lochem is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.
Gevonden voorwerpen worden 1 week bewaard.
Ieder client en bezoeker is aansprakelijk voor de door hem of haar aan de eigendommen van Bodytec Lochem toegebrachte schade. Deze schade zal worden verhaald.

Artikel 14. Conformering overeenkomst
De client verklaart door ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst de door Bodytec Lochem opgestelde huisregels na te leven en de instructies uit te voeren. Bodytec Lochem is ten alle tijde gerechtigd om een ieder die zich niet aan de regels houdt de toegang voor een door Bodytec Lochem te bepalen tijdsduur te ontzeggen, zonder dat enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden ontstaat.

Artikel 15. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Bodytec Lochem vóór de eerste sessie van alle gegevens, waarvan Bodytec Lochem aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de training. Bodytec Lochem behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Bodytec Lochem zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Artikel 16. Social media
Tijdens de lessen van Bodytec Lochem kan er gefotografeerd of gefilmd worden voor social media pagina’s en/of de website van Bodytec Lochem. Mocht de client dit niet willen dan kan de client dit aangeven door middel van een schrijven op onze locatie.

Artikel 17. Regels in Bodytec Lochem
a) Cliënt dient zorgvuldig om te gaan met de eigendommen van Bodytec Lochem.
b) Bij het vermissen van handdoeken en/of andere eigendommen worden deze aan cliënt in rekening gebracht.
c) De cliënt vertoont geen ongewenst en/of onzedelijk gedrag, niet naar andere clienten toe en niet naar werknemers van Bodytec Lochem toe. Bij constatering hiervan zal Bodytec Lochem de cliënt verzoeken Bodytec Lochem te verlaten. In dit geval is Bodytec Lochem wel gerechtigd de volledige sessieprijs te innen.

d) De client draagt zorg voor zijn/haar  eigen bezittingen, Bodytec Lochem is hiervoor niet verantwoordelijk.
e) Het is uitdrukkelijk verboden om de apparatuur en studio op andere wijze te gebruiken dan waarvoor ze ontworpen zijn.
f) Cliënt dient omgekleed op afgesproken tijdstip te verschijnen. Bodytec Lochem behoudt zich het recht om de behandeling aan het einde van afgesproken tijdstip te beëindigen en extra kosten te berekenen bij overschrijding van de afgesproken tijd.
g) Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag Bodytec Lochem de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd bij Bodytec Lochem aan komen kan Bodytec Lochem de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen.
g) Cliënten dienen ten alle tijden de instructies gegeven door medewerkers van Bodytec Lochem op te volgen. Cliënten die geen gehoor geven aan deze instructies kunnen de toegang geweigerd worden.
j) Roken en alcohol nuttigen is niet toegestaan op het terrein van Bodytec Lochem. Dat betekent ook niet buiten bij de locatie

Artikel 18. Verkochte producten
Verkochte producten kunnen niet geretourneerd worden.

Artikel 19. Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Bodytec Lochem zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: overheidsmaatregelen, stakingen in andere bedrijven dan die van Bodytec Lochem, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Bodytec Lochem afhankelijk is en algemene vervoersproblemen. Tijdens overmacht worden de levering en andere verplichtingen van Bodytec Lochem opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Bodytec Lochem niet mogelijk is langer duurt dan 30 dagen zijn zowel Bodytec Lochem als de afnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 20. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over een sessie of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Bodytec Lochem. Bodytec Lochem moet de client binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Bodytec Lochem de sessie opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Bodytec Lochem en client niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

Artikel 21. Rechtskeuze
Op elke overeenkomst tussen Bodytec Lochem en de client is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Artikel 22. Overige bepalingen
Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van Bodytec Lochem beoordeeld en beslist. De persoonlijke gegevens van de clienten zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Bodytec Lochem gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld
Bodytec Lochem is gerechtigd de Algemene voorwaarden en het Privacy beleid te wijzigen. Gewijzigde Algemene voorwaarden en Privacy beleid gelden voor zowel nieuwe als bestaande leden.

 

 

Contra-indicaties & relatieve contra-indicaties voor EMS-training
De client is op de hoogte van de op de website genoemde contra-indicaties & relatieve contra-indicaties.
Bodytec Lochem is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het trainen wanneer een client één of meer contra-indicaties of relatieve contra-indicaties heeft.
Wanneer de client komt trainen met één of meer contra-indicaties of relatieve contra-indicaties is dit geheel op eigen risico.
Bij sprake van relatieve contra-indicaties mag er worden getraind wanneer de client in overleg met de behandelende arts goedkeuring heeft gekregen. Dit wordt gemeld voorgaand aan de training (het liefst schriftelijk).

Contra-indicaties zijn:
Epilepsie
Neurologische ziekten
Pacemaker
Zwangerschap
Tumoren

Relatieve contra-indicaties zijn:
Tuberculose
Diabetes Mellites
Verstoorde bloedstollingsziekte
Ziektebeelden met koorts, virus- en bacteriële- infecties
Hart- en vaatziekten
Buikwandhernia en liesbreuk
Bloedingen en verhoogde bloedingsneiging (heamfolie)
Zware doorbloeding stoornissen
Arteriosclerose in vergevorderd stadium

Veiligheid
De client moet direct stoppen met de oefening als hij/zij/zij zich ziek, duizelig, misselijk voelt of als hij/zij pijn op de borst krijgt

De client sluit geen elektroden af of aan terwijl het apparaat in werking is. Eerst wordt het programma afgezet daarna wordt de apparaat uitgezet om blessures te voorkomen.

De client gebruikt geen elektroden voor een ander deel van het lichaam dan waar ze voor bedoelt zijn.

Er worden geen elektroden aangelegd op of dichtbij aangedane huid (wonden, ontstekingen, irritaties, exceem etc).

Wanneer de elektroden te heet aanvoelen op de huid moet de client dit aangeven zodat het programma stopgezet kan worden.

De training wordt gestart met een erg lage impuls intensiteit en wordt verhoogd met kleine stapjes..